Berita Jaffray

Friday, 26 June 2020 12:16

Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana STT Jaffray Makassar Periode Tahun Ajaran 2019 - 2020

Written by

Daftar Inventarisasi STT Jaffray Makassar

Periode Tahun Ajaran 2019 - 2020

 

No

Uraian

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Rumah Dosen

20

20

 

2

Asrama Putri 20 Kamar

1

1

 

3

Asrama Putra 32 Kamar

1

1

 

4

Guest House (4 Kamar)

1

1

 

5

Kantor

14

14

 

6

Gedung Serbaguna 2 Lantai

1

1

 

7

Lapangan Bulutangkis

2

2

 

8

Lapangan Olah Raga (basket,futsal,takraw)

1

1

 

9

Ruangan Dosen

9

9

 

10

Ruang Kelas

25

25

 

11

Kendaraan Roda Empat

3

3

 

12

Kendaraan Roda Dua

2

2

 

13

Laboratorium

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendaraan

No

Uraian

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Mobil Toyota Innova DD 1310 XV

1

V

 

2

Mobil Suzuki APV DD 1054 IF

1

V

 

3

Sepeda Motor DD 5008 QQ

1

V

 

4

Mobil Daihatsu Grand Max DD XXXXX

1

V

 

5

Motor Yamaha Freego DD XXXXXXX

1

V

 

 

Kantor dan Ruang Kelas

Ruangan Ketua

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

2

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

3

V

 

4

Lemari/Rak Buku

1

V

 

5

Komputer PC

1

V

 

6

Printer

1

V

 

7

Kursi Tamu

1 Set + 2

V

 

8

Meja Lain (Tamu)

1

V

 

9

AC + Remot

1

V

 

10

Kabel Stekker

1

V

 

11

Balon lampu

1

V

 

12

Keranjang Sampah

1

V

 

13

I Phone

1

V

 

14

Kulkas

1

V

 

15

Jam Dinding

1

V

 

16

Bunga Meja

1

V

 

17

Lemari Besi

1

V

 

 

 

Ruangan Wakil Ketua I

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

1

V

 

4

Lemari/Rak Buku

1

V

 

5

Komputer PC

1

 

1

6

Kursi Tamu

3

V

 

7

AC + Remot

1

V

 

8

Monitor Komputer

1

V

 

9

Mesin Tax

1

V

1

10

LCD

1

V

 

11

Kabel Stekker

1

V

 

12

Balon lampu

1

V

 

13

Keranjang Sampah

1

V

 

 

Ruangan Wakil Ketua II

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

1

V

 

4

Printer

1

V

 

5

Kursi Tamu

2

V

 

6

AC + Remot

1

V

 

7

Balon lampu

1

V

 

8

Keranjang Sampah

1

V

 

9

White Board

1

V

 

 

Ruangan Wakil Ketua III

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Kursi Kerja

1

V

 

3

Lemari/Rak Buku

2

V

 

4

Kursi Tamu

2

V

 

5

AC + Remot

2

1

1

6

Balon lampu

1

V

 

7

Keranjang Sampah

1

V

 

8

I Phone

1

V

 

9

Bunga Meja

1

V

 

10

Gorden

1

V

 

 

Ruang Administrasi Umum

No

Nama Barang

 

Keadaan

AU

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

2

V

 

2

Meja Komputer

2

V

 

3

Kursi Kerja

2

V

 

4

Lemari/Rak Buku

2

V

 

5

Komputer PC

2

V

 

6

Printer

3

V

1

7

Kursi Tamu

2

V

 

8

AC + Remot

1

V

 

9

Keranjang Sampah

2

V

 

10

Bunga Meja

1

V

 

11

ATK

2

V

 

12

Tempat Tissue

1

V

 

13

Mesin Penghancur Kertas

1

V

 

 

Ruang Administrasi Keuangan

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

3

V

 

2

Kursi Kerja

3

V

 

3

Komputer PC

4

V

 

4

Printer

3

V

 

5

AC + Remot

2

1

1

6

Telepon

2

V

 

7

Fax

1

V

 

8

Meja Fax

1

V

 

9

Keranjang Sampah

1

V

 

10

Jam Dinding

1

V

 

11

Bunga Meja

3

V

 

12

ATK

1

V

 

13

Tempat Tissue

1

V

 

14

Payung

3

V

 

15

Alkitab

6

V

 

16

NKI

20

V

 

17

HP Sekolah

2

V

 

18

Speaker Aktiv

1

V

 

 

Ruang Administrasi Akademik

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

3

V

 

2

Meja Komputer

3

V

 

3

Kursi Kerja

2

V

 

4

Lemari/Rak Buku

5

V

 

5

Komputer PC

3

V

 

6

Printer

4

3

1

7

AC + Remot

1

V

 

8

Laptop

2

V

 

9

LCD

6

5

1

10

Kabel Stekker

2

V

 

11

UPS

2

V

 

12

Keranjang Sampah

2

V

 

13

ATK

2

V

 

 

Ruang Penjaminan Mutu Internal

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

2

V

 

2

Kursi Kerja

2

V

 

3

Lemari/Rak Buku

3

V

 

4

Komputer PC

2

V

 

5

Printer

1

V

 

6

Kursi Tamu

2

V

 

 

Ruang Kantor JRC

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

3

V

 

 

 

Ruang Penerbitan

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

3

V

 

2

Meja Komputer

3

V

 

3

Kursi Kerja

3

V

 

4

Lemari/Rak Buku

2

V

 

5

Komputer PC

2

V

 

6

Printer

2

 

V

9

AC + Remot

1

V

 

19

Mesin Fotocopy

1

V

 

20

LCD

2

1

1

23

Handycam

2

1

1

24

Stand Kamera

1

V

 

25

Kamera

1

V

 

35

ATK

1

V

 

 

Perpustakaan

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

6

V

 

4

Lemari/Rak Buku

27

V

 

5

Komputer PC

4

V

 

6

Printer

1

V

 

7

AC + Remot

1

V

 

8

Kipas Angin Gantung

1

V

 

9

Meja Panjang

1

V

 

10

Meja Printer

1

V

 

11

Telepon

1

V

 

12

UPS

1

V

 

13

ATK

1

V

 

14

Peta Bingkai

1

V

 

15

Speaker Kecil

1

V

 

16

Rak Surat Kabar

1

V

 

17

Rak Majalah

4

V

 

18

Rak Katalog

1

V

 

19

Rak Audio Visual

1

V

 

20

Rak Display

1

V

 

21

R. Penitipan Barang

2

V

 

22

Meja Baca

24

V

 

23

Meja Sirkulasi

2

V

 

24

Kursi Baca

97

V

 

25

AC

7

V

 

26

CCTV

1

V

 

27

Loker

1

V

 

 

Kepala Perpustakaan

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

1

V

 

4

Lemari/Rak Buku

1

V

 

5

Komputer PC

1

V

 

6

Printer

1

V

 

7

Kursi Tamu

4

V

 

8

AC + Remot

1

V

 

9

Kipas Angin Gantung

1

V

 

10

Meja Panjang

1

V

 

11

Meja Printer

1

V

 

12

Telepon

1

V

 

13

UPS

1

V

 

14

ATK

1

V

 

15

Peta Bingkai

1

V

 

16

Speaker Kecil

1

V

 

 

Ruangan Laboratorium

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

26

V

 

3

Kursi Kerja

28

V

 

4

Lemari/Rak Buku

1

V

 

5

Komputer PC

24

17

7

6

Printer

3

2

1

7

AC + Remot

3

V

 

8

Laptop

1

?

 

9

Balon lampu

6

V

 

10

Jam Dinding

1

V

 

11

Lemari Besi

1

V

 

12

Gorden

V

V

 

 

Ruangan Rohaniawan I

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Kursi Kerja

1

V

 

3

Lemari/Rak Buku

1

V

 

4

Kursi Tamu

1

V

 

 

Ruangan Rohaniawan II

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

3

Kursi Kerja

1

V

 

4

Lemari/Rak Buku

1

 

V

5

Kursi Tamu

1

V

 

 

Ruangan Rohaniawan III

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

1

V

 

2

Meja Komputer

1

V

 

3

Kursi Kerja

2

V

 

4

Lemari/Rak Buku

2

V

 

 

Kantor Pascasarjana

No

Nama Barang

 

Keadaan

Pasca

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

2

V

 

2

Meja Komputer

2

V

 

3

Kursi Kerja

2

V

 

4

Lemari/Rak Buku

6

V

 

5

Komputer PC

2

V

 

6

Printer

3

2

1

7

Kursi Tamu

2

V

 

8

AC + Remot

1

V

 

9

Fax

1

 

V

10

LCD

2

 

V

11

Jam Dinding

1

V

 

12

Speaker Aktiv

1

V

 

13

Televisi

1

V

 

 

Ruangan Direktur Pascasarjana

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Kerja

2

V

 

2

Kursi Kerja

1

V

 

3

Lemari/Rak Buku

2

V

 

4

Kursi Tamu

1 Set

V

 

5

Meja Lain (Tamu)

1

V

 

6

AC + Remot

1

V

 

 

Ruangan Kelas 101

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Papan Tulis Kaca

1

V

 

4

Kursi Kayu Dosen

1

V

 

5

Kursi Kuliah

60

46

14

6

Balon Lampu Neon

6

V

 

7

Kipas Angin

3

V

 

8

Jam Dinding

1

V

 

9

Mimbar Meja

1

V

 

10

Penghapus Papan Tulis

2

V

 

11

Stop Kontak Roll

1

V

 

 

Ruang Kelas 102

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Papan Tulis Kaca

1

V

 

4

Kursi Kayu Dosen

1

V

 

5

Kursi Kuliah

60

47

13

6

Balon Lampu Neon

6

V

 

7

Kipas Angin

3

V

 

8

Jam Dinding

1

V

 

9

Mimbar Meja

1

V

 

10

Penghapus Papan Tulis

1

V

 

11

Stop Kontak Roll

1

V

 

 

Ruang Kelas 103

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

 

 

2

Kursi Dosen

1

 

 

3

Papan Tulis Kaca

1

 

 

4

Kursi Kayu Dosen

1

 

 

5

Kursi Kuliah

52

48

4

6

Balon Lampu Neon

3

 

 

7

Kipas Angin

2

8

Jam Dinding

1

 

 

9

Penghapus Papan Tulis

1

 

 

10

Stop Kontak Roll

2

 

 

11

LCD Hitachi

1

 

 

 

Ruang Kelas 104

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

 

 

2

Kursi Dosen

1

 

 

3

Papan Tulis Kaca

1

 

 

4

Kursi Kayu Dosen

1

 

 

5

Kursi Kuliah

34

28

6

6

Balon Lampu Neon

4

 

 

7

Kipas Angin

2

 

 

8

Jam Dinding

1

 

 

10

Penghapus Papan Tulis

1

 

 

 

 

Ruang Tunggu Lt. 1 Ged. B

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Papan Pengumuman

3

V

 

2

Kursi Panjang

5

V

 

3

Tempat Sampah Besar

1

V

 

4

Mesin Air

1

V

 

5

Balon lampu

8

V

 

6

Piano

2

V

 

7

Tabung Pemadam Api

1

 

V

 

Ruang Kelas 203

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Papan Tulis Kaca

1

V

 

4

Kursi Kayu Dosen

1

V

 

5

Kursi Kuliah

25

V

 

6

Balon Lampu Neon

6

V

 

7

Kipas Angin

2

V

 

8

Jam Dinding

1

V

 

9

Stop Kontak Roll

1

V

 

10

LCD Infocus

1

V

 

 

Lorong Gedung B lt. 2

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

3

V

 

2

Papan Pengumuman

1

V

 

3

Tempat Sampah Besar

1

V

 

 

 

 

Ruang Kelas Musik Opus

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Kursi Kayu Dosen

1

V

 

2

Kursi Kuliah

1

V

 

3

Balon Lampu Neon

1

V

 

4

Kipas Angin

1

V

 

5

Kursi Piano

1

V

 

6

Piano

1

V

 

7

Kain Gorden

2

V

 

 

Ruang Kelas Musik Angklung

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

1

V

 

2

Kipas Angin

1

V

 

3

Kursi Piano

1

V

 

4

Piano

1

V

 

5

Kain Gorden

1

V

 

 

Ruang Kelas Musik Piano

No

Nama Barang

Jumlah

Keadaan

Baik

Rusak

1

Kursi Dosen

1

V

 

2

Kursi Kuliah

1

V

 

3

Balon Lampu Neon

1

V

 

4

Kipas Angin

1

V

 

5

Kursi Piano

1

V

 

6

Piano

1

V

 

7

Kain Gorden

1

V

 

 

Ruang Kelas Musik Vocal B

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Kursi Kuliah

1

V

 

2

Balon Lampu Neon

1

V

 

3

Kipas Angin

1

V

 

4

Kursi Piano

1

V

 

5

Piano

1

V

 

6

Kain Gorden

1

V

 

 

Ruang Kelas Musik Clavinova I

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

1

V

 

2

Kipas Angin

1

V

 

3

Piano

1

V

 

 

Ruang Kelas Musik Clavinova II

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Kursi Kuliah

2

V

 

2

Balon Lampu Neon

1

V

 

3

Kipas Angin

2

V

 

4

Kursi Piano

1

V

 

5

Piano

1

V

 

6

Kain Gorden

2

V

 

 

Ruangan Kelas Musik Clavinova III

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Kursi Kuliah

4

V

 

2

Balon Lampu Neon

1

V

 

3

Kipas Angin

1

V

 

4

Kursi Piano

1

V

 

5

Piano

1

V

 

 

Ruangan Kelas Musik Recital

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Kipas Angin

1

V

 

2

Kursi Kayu

1

V

 

3

Kursi Piano

1

V

 

4

Piano

1

V

 

5

Kain Gorden

1

V

 

 

Ruangan Kelas Musik Conducting

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Papan Tulis

1

V

 

4

Balon Lampu Neon

2

V

 

5

Kipas Angin

1

 

1

6

Kursi Chitos

5

V

 

7

Kursi Kayu

10

9

1

8

Kursi Piano

1

V

 

9

Piano

1

V

 

 

Ruang Kelas Musik Paduan Suara

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Balon Lampu Neon

6

V

 

4

Kipas Angin

2

1

1

5

Penghapus Papan Tulis

2

V

 

6

Stop Kontak Roll

1

V

 

7

LCD Hitachi

1

V

 

8

Kursi Kayu

57

V

 

9

Piano

2

1

1

10

Papan Tulis Besar

1

V

 

11

Papan Tulis Kecil

1

V

 

12

Cermin

1

V

 

13

Mimbar Besi

1

V

 

14

Alat Musik Angklung

3

V

 

 

 

 

 

Ruang Kelas 306

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

4

V

 

2

Kipas Angin

1

V

 

3

Kursi Kayu

8

V

 

4

Kain Gorden

4

V

 

 

Ruang Kelas 307

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

 

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Balon Lampu Neon

4

V

 

3

Kipas Angin

1

V

 

4

Kursi Chitos

1

V

 

5

Kursi Kayu

14

V

 

6

Kain Gorden

4

V

 

7

Papan Tulis Putih

1

V

 

 

Ruang 308

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Balon Lampu Neon

8

V

 

4

Kipas Angin

1

V

 

5

Lemari Buku Rak Besar

1

V

 

 

 

Lorong Gedung B lt. III

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

7

V

 

2

Papan Pengumuman

1

V

 

3

Tempat Sampah Besar

1

V

 

4

Piano

1

 

V

 

 

 

Ruang Kelas 301 (Studio)

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

1

V

 

2

Kipas Angin

1

V

 

3

Kursi Piano

1

V

 

4

Alat Band (set)

1

V

 

5

Keyboard

3

V

 

6

Lemari Besi

1

V

 

7

Lemari Kayu

2

V

 

8

Mimbar Kecil

1

V

 

 

Ruang Kelas 301 (Gitar)

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Balon Lampu Neon

2

V

 

2

Kipas Angin

1

V

 

3

Kursi Chitos

15

V

 

4

Mimbar Besi

7

V

 

5

Kursi Keyboard

1

V

 

6

Gitar

12

V

 

7

Tempat Gitar

10

V

 

8

Kursi Plastik

5

V

 

 

Ruang Kelas 301 (Gita Choir)

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Kipas Angin

1

V

 

2

Balon lampu

1

V

 

3

Piano

1

 

V

4

Kursi Chitos

2

V

 

5

Kursi Kayu

5

V

 

6

Kain Gorden

2

V

 

7

Monitor

1

 

V

8

Printer

2

V

 

 

 

Ruang Vocal A

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Kursi Dosen

1

V

 

3

Kursi Kayu Dosen

1

V

 

4

Balon Lampu Neon

2

V

 

5

Kipas Angin

1

V

 

6

Jam Dinding

1

V

 

7

Kursi Chitos

1

V

 

8

Kursi Kayu

11

V

 

9

Kursi Piano

2

V

 

10

Piano

2

V

 

11

Kain Gorden

2

V

 

12

Papan Tulis Kaki

1

V

 

 

Ruang Kelas Doktoral

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Kuliah

16

V

 

2

Kursi Kuliah

17

V

 

3

Meja Dosen

1

V

 

4

AC (LG)

1

V

 

5

Balon Lampu

4

V

 

6

Kipas Angin

1

V

 

7

LCD

1

V

 

8

Papan Tulis Kaca

1

V

 

9

Gorden

1

V

 

10

Dispenser

1

V

 

11

Galon

1

V

 

 

 

 

 

Ruang Kelas Pascasarjana I

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Meja Biasa

1

V

 

3

Kursi Dosen

1

V

 

4

Kursi Belajar

35

V

 

5

AC

4

V

 

6

Spiker Aktif

1

 

 

 

Ruang Kelas Pascasarjana II

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

1

Meja Dosen

1

V

 

2

Papan Tulis Kaca

1

V

 

3

Pajangan Visi, Misi

1

V

 

4

Kipas Angin

1

V

 

5

Balon Lampu

4

V

 

6

Kabel Terminal

1

V

 

7

AC + Remot (Sharp)

1

V

 

8

Gorden

6

V

 

9

Kursi Dosen

1

V

 

10

Kursi Belajar

38

V

 

11

Penghapus Papan Tulis

1

V

 

 

Ruangan Kapel Lt. III Ged. A

No

Nama barang

Jumlah

Kondisi

Baik

Kurang Baik

Rusak

1

Mimbar

2

2

 

 

2

Alkitab

3

3

 

 

3

Buku NKI

7

2

2

3

4

Tanggu Persembahan

4

4

 

 

5

Nampan Perjamuan

10

6

4

 

6

Piring Perjamuan

5

5

 

 

7

Sloki Perjamuan

588

576

12

 

8

Stola Perjamuan

12

12

 

 

9

Mangkok Coklat

12

12

 

 

10

Keranjang Kecil

14

14

 

 

11

Gelas

5

5

 

 

12

Mok Plastik

5

5

 

 

13

Sendok

2

2

 

 

14

Pisau

1

1

 

 

15

Kursi Hitam

420

417

 

3

16

Kursi Merah

28

28

 

 

17

AC

11

10

1

 

18

Kipas

9

4

3

2

19

Bingkai Foto

6

5

1

 

20

Keranjang Bunga Besar

2

2

 

 

21

Cermin

2

1

1

 

22

Tempat Sampah

4

2

2

 

23

Ember

7

4

3

 

24

Gayung

5

3

2

 

25

Alat Pel

3

3

 

 

26

Kain Pel

2

2

 

 

27

Sikat Lantai

5

5

 

 

28

Serokan

2

2

 

 

29

Sapu Ijuk

3

2

1

 

30

Sapu Panjang

3

1

 

2

31

Level Arc File

3

3

 

 

32

Map

8

1

7

 

33

Baki

1

1

 

 

34

Stand Lagu

1

1

 

 

35

Lampu Panjang

17

16

 

1

36

Lampu Bulat

9

9

 

 

37

Keset Kaki

8

8

 

 

38

Lampu Sorot

3

3

 

 

39

Wifi

1

1

 

 

40

Horden Coklat

10

10

 

 

41

Horden Putih

10

10

 

 

42

Jam Dinding

1

1

 

 

43

Pot Bunga

8

6

2

 

44

Horden Biru

8

8

 

 

45

Lemari

4

2

2

 

46

Meja

6

4

2

 

47

Finger Print

2

2

 

 

48

Bantal

1

1

 

 

49

Kain Bali

2

2

 

 

50

Kemoceng

2

 

2

 

51

Komputer (Monitor)

2

2

 

 

52

CPU

3

1

1

1

53

Printer

2

1

 

1

54

Keyboard

2

1

 

1

55

Mouse

1

1

 

 

56

Laptop

1

 

1

 

57

LCD + Kabel Power

2

1

1

 

58

Kabel HDMI

5

4

1

 

59

Kabel VGA

4

2

1

1

60

Spinter HDMI

1

1

 

 

61

Kabel Terminal

7

6

1

 

62

Layar Tancap

1

1

 

 

63

Lampu Belajar

2

2

 

 

64

Converter HDMI-VGA

1

1

 

 

65

Penyedot Debu

1

1

 

 

66

Mick Werles

6

2

 

4

67

Mick Kabel

7

6

 

1

68

Gitar Bass

2

1

 

1

69

Gitar

2

1

 

1

70

Piano

1

1

 

 

71

Speaker

4

2

 

2

72

Speaker Monitor

4

4

 

 

73

Drum

1 Pasang

1

 

 

74

Dibox

7

1

 

6

75

Kabel Jek

10

10

 

 

76

Kabel Monitor

15

13

 

2

77

Stand Mick

3

2

 

1

78

Stand Book

1

 

 

 

79

Speaker Besar

2 Pasang

2 Pasang

 

 

 

Read 204 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar

Jl. G. Merapi 103 Makassar, 90114

Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: sttjaffray@yahoo.com

Telp. 0411-3624129

Fax. 0411-3629549

Kontak Pascasarjana

Email: pascasarjana.sttj@ymail.com
Telp/Fax. 0411-3619757

© 2021 STT Jaffray Makassar. All Rights Reserved.